Něco málo o nás :)

Vítáme vás na nové internetové prezentaci pizzerie Amos v Uherském Brodě.


Jsme pizzerie a restaurace výrazně směřující k italské kuchyni a s tím pochopitelně spojenou pravou italskou pizzou dle originálního receptu, těstovinama, čerstvých salátů, dezertů… Při přípravě maximálně používáme originální italské suroviny pro zajištění maximální kvality.


Sídlíme v suterénu obchodního centra AMOS, umístěná v historickém centru Uherského Brodu. Disponujeme kapacitou 65 míst včetně salonku pro 12 osob přizpůsobenému pro menší akce, oslavy či obchodní jednání. Tyto akce je také možno uspořádat v celém prostoru restaurace, máme variabilní řešení umístění stolů s možností spojení do velké tabule.


Jestliže máte chuť jen tak si posedět, náš bar je plně k dispozici se širokou nabídkou alko i nealkoholických nápojů, italské kávy nebo míchaných napojů.
Samozřejmostí je klimatizace a rozvážíme pizzu a ostatní pokrmy po Uherském Brodě zdarma a v širokém okolí za mírný poplatek.


DÁRKOVÉ ŠEKY

Chcete darovat svým známým nebo rodině originální dárek?

U obsluhy si můžete vyžádat dárkový šek, který vám jako takový dárek jistě postačí. Šeky jsou v hodnotě 250,- Kč, na požádání jsme vám schopni připravit váš osobní šek na jakoukoli částku.


PŘIJÍMÁME STRAVENKY GASTROPASS A SODEXO, PŘI PLATBĚ STRAVENKAMI VRACÍME POUZE DO VÝŠE 5 KČ.Přijďte nás navštívit a jistě se rádi vrátíte.

Zveme vás a těšíme se na vaši návštěvu.

GDPR - Pravidla nakládání s osobními údaji FANTASYGROUP GASTRO s.r.o

1. informace o firmě FANTASYGROUP GASTRO s.r.o

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost FANTASYGROUP GASTRO s.r.o, se sídlem Mariánské nám. 2371, 688 01 Uherský Brod, IČ: 04876997, DIČ: CZ04876997. Podnikatel je právnická zapsaná v obchodním rejstříku.

1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů osob, které se SPRÁVCEM uzavřou kupni smlouvu v souvislosti s jeho ekonomickou činností správce nebo správcem nabízeného zboží (dále jen „kupující“).

1.3. SPRÁVCE působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů. Jako zpracovatel působí SPRÁVCE pouze v případě, kdy sbírá osobní údaje pro výrobce šperků nabízených na webových stránkách.


2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté kupujícími a uživateli. SPRÁVCE zpracovává osobní údaje kupujících poskytnuté v rámci objednávky zboží nebo uvedené prostřednictvím poptávkového formuláře nebo jinde na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání a telefonní číslo.

2.2. Údaje získané prostřednictvím zákaznické linky. SPRÁVCE za účelem zkvalitňování svých služeb provozuje zákaznickou linku. SPRÁVCE takto může zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvedete.

2.3. Údaje týkající se dětí. Objednávku zboží a registraci na webových stránkách je možno provést pouze v případě osob starších 15 let.


3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

3.1. Pro vyřízení objednávky zboží, tj. pro splnění smlouvy mezi SPRÁVCEM a kupujícím, využívá SPRÁVCE vaše identifikační údaje, které uvedete v rámci objednávky, a číslo bankovního účtu. Tyto údaje jsou nezbytné pro vyřízení vaší objednávky.

3.2. Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci SPRÁVCE formou obchodních sdělení nebo pravidelných soutěží využívá SPRÁVCE především vaše telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky zboží.

3.3. Pro zefektivnění komunikace, pro zjisťováni spokojenosti se službami SPRÁVCE a pro řešení vašich požadavků provozuje SPRÁVCE zákaznickou linku. Pro tento účel může SPRÁVCE zpracovávat údaje o vašem jméně, telefonním čísle a další údaje, které sami při hovoru uvedete. SPRÁVCE tyto údaje použije pro vyřízení vašeho požadavku a pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování, pak SPRÁVCE tyto údaje pro jiné účely nevyužívá.

3.4. K ochraně majetku SPRÁVCE může být v prostorách SPRÁVCE instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifikovat zachycené osoby. Monitorování probíhá v rámci realizace oprávněného zájmu SPRÁVCE na ochraně vlastního majetku. Příslušné prostory jsou vždy viditelně označeny.


4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1. Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit, a to:
kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo
změnou vašich preferencí pro zasílání obchodních sdělení v rámci vašeho uživatelského účtu.


5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány SPRÁVCEM a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou proškoleny o zásadách správy údajů.


6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

6.1. SPRÁVCE zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona SPRÁVCE následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává SPRÁVCE po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete zde.

6.3. Údaje získané při využití zákaznické linky nebo chatovacího okna SPRÁVCE zpracovává maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. V případech, kdy je prostřednictvím zákaznické linky učiněna objednávka zboží, jsou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po jejím ukončení.

6.4. Kamerové záznamy SPRÁVCE uchovává po dobu 7 dnů od jejich pořízení, příp. po dobu řešení incidentu, který je kamerovým systém zachycen.

6.5. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí SPRÁVCE pouze v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je SPRÁVCE vázána.


7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na SPRÁVCE a požadovat:

- Informace ohledně osobních údajů, které SPRÁVCE zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo SPRÁVCE.

- Přístup k údajům, které jste poskytli SPRÁVCI, ať již v průběhu objednávky, založení uživatelského účtu či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám SPRÁVCE potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

- Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může SPRÁVCE správně vyřídit vaši objednávku a řádně vést váš uživatelský účet či registraci.

- Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že SPRÁVCE zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

- Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již SPRÁVCE nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek SPRÁVCE vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

- Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu, nebo v souvislosti s plněním smlouvy, od SPRÁVCE k jinému subjektu, kdy SPRÁVCE předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

7.2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost se v případě podezření na porušení povinností ze strany SPRÁVCE obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů .


8. Bezpečnost

8.1. SPRÁVCE dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). SPRÁVCE klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany SPRÁVCE pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.


9. Kontakt

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na SPRÁVCE emailem na adresu info@pizzerieamos.cz nebo na telefonním čísle +420 774 41 50 92.


10. ÚČINNOST

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

© Copyright Pizzerie Restaurant Bar AMOS